LICENČNÍ SMLOUVA č.

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)

I. Smluvní strany

1.1. Nabyvatel:

CBS Nakladatelství s. r. o .
IČ 248 04 584, DIČ CZ24804584
Sídlo: Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika

zastoupený:
Milan Paprčka – jednatel
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č. ú.: 2700231511/2010
Firma zapsána – Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 70245

dále jen „nabyvatel“

1.2. Poskytovatel:

Jméno:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:

E-mail:
Telefon:

dále jen „poskytovatel“

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je souhlas poskytovatele s použitím díla (jeho části) ve smyslu § 12 a ve spojení s ust. §§17 a 18 Autorského zákona (dále také jako licence).
Licence udělená podle této smlouvy je nevýhradní.
2.2. Poskytovatel uděluje souhlas nabyvateli licence na použití jím vyrobených fotografií, seznam kterých tvoří přílohu této smlouvy (dále jako „dílo“ nebo „fotografie“), a to zejména na výrobu rozmnoženin díla, veřejné rozšiřování rozmnoženin díla, zpřístupňování díla veřejnosti jeho vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla a sdělováním veřejnosti a jakékoliv jiné použití díla ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona na účel použití v knihách edice Čarovné Česko a pro účely propagace těchto knih.

III. Podmínky smlouvy

3.1. Poskytovatel licence prohlašuje, že je autorem díla a že fotografie nezasahují do práv na ochranu osobnosti, práv duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob, dále nejsou zatíženy právy třetí osoby a ani netrpí jinými právními vadami, za což odpovídá poskytovatel licence v plném rozsahu nabyvateli.
3.2. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci podle této smlouvy bezúplatně na území České republiky. Po vydání díla se Nabyvatel zavazuje poskytnout autorovi 2 ks knih za každou použitou fotografii
3.3. Nabyvatel je povinen odeslat Poskytovateli výtisky do 30 dnů ode dne expedice projektu.
3.4. Nabyvatel je při použití díla podle bodu 2.2. článku II. této smlouvy povinen umístit při každé fotografii značku nebo jméno poskytovatele. Když toto není z kompozičních nebo technologických důvodů možné, jméno bude zveřejněné v tiráži knihy.
3.5. Nabyvatel není oprávněný k poskytování sublicence na předmět této smlouvy třetí osobě.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Na podmínky neupravené touto licenční smlouvou se budou přiměřeně vztahovat ustanovení Autorského zákona a Občanského zákoníku.
4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že jejich právní způsobilost není nijak omezena, že si smlouvu důkladně přečetli, jejímu obsahu plně porozuměli a že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech – po jedné pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne:

……………………………… …………………………
Nabyvatel Poskytovatel
CBS Nakladatelství s. r. o.
Milan Paprčka jednatel
v z. Radka Srněnská

Přiložené fotografie