Zpracování a ochrana osobních údajů

1. SPRÁVCE A ZPRACOVATEL

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsouzpracovávány naší společností CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín 1972, Česká republika, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.70245, IČO 24804584, DIČ CZ24804584 (dále jen „správce“). Správce je provozovatelem informačního systému osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom nemohli poskytnout naše služby, uzavřít smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající. S osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Od smluvních partnerů (objednavatelé prezentací do projektů Kniha, Mapa nebo Aerofoto) zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Obchodní název firmy nebo obce, adresa sídla firmy nebo obce, dodací adresa, IČ, DIČ (IČ DPH), jméno a příjmení zodpovědné osoby, kontaktní e-mail a telefonní číslo (pevná linka, mobil), adresu www objednavatele. Od smluvních partnerů (kupující/objednavatel na e.shopu www.cbs-cesko.cz)
zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Název firmy, jméno a příjmení, adresa (fakturační a doručovací), kontaktní e-mail, telefon (nepovinný údaj). Od ostatních smluvních partnerů zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Název firmy nebo jméno a příjmení, adresa (fakturační a doručovací), kontaktní e-mail, telefon, rodné číslo a číslo účtu.

Tyto údaje slouží na k přesné identifikaci smluvního partnera a umožňují nám plnit smluvní povinnosti – zejména vystavení daňových dokladů, zasílání objednávek a podobně. Bez těchto údajů nelze smlouvu uzavřít. Kromě těchto údajů můžeme také zpracovávat nepovinné údaje jakými jsou životopisy a případně osobní fotografie.

3. ÚČEL A NA KTERÝ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely:

Na výše uvedené účely se souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. V případě zpracování osobních údajů za účelem uzavření
smluvního vztahu a archivace, Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let (viz bod 3 tohoto dokumentu).

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití.

7. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

S účinností od 25. května 2018 máte právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).

Máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR odst. 4 GDPR a podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě podezření na neoprávněné zpracování osobních údajů, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí (viz. bod 7) ohledně Ochrany a zpracování osobních údajů napište na info @cbs-cesko.cz nebo využijte kontaktní údaje uvedené na webové stránce www.cbs-cesko.cz .

Ve Zlíně dne 24.5.2018